Trustpilot

Voorwaarden

Algemene (verkoop)voorwaarden

De productie van foto's op plexiglas en de aanbieden van een online galerie zijn de basiselementen van onze dienstverlening. Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen u en Fotoopglasland (FOTOOPGLASLAND, Het Hazeland 31-33, 6931 KA Westervoort, Nederland.):

Samenvatting

Het platform op www.fotoopglasland.nl maakt het mogelijk om gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten. Deze diensten bestaan samengevat uit:

•	Je kunt digitale foto's via ons platform of via de galerie uploaden.
•	Je kunt digitaal geuploade foto's bestellen als print op plexiglas. Wij produceren deze voor uw eigen gebruik.
•	Naast privégebruik kunt u uw digitale foto's ook aanbieden via het galerie systeem van Fotoopglasland.nl aan de buitenwereld. Opname in de publiekelijke galerij voor de bezoekers van fotoopglasland.nl komt ter beoordeling van onze medewerkers. Uit alle aanbieders maken zij een selectie welke foto's gepresenteerd zullen worden in het portaal. Alle geregisteerde gebruikers mogen werken beoordelen en commentaar toevoegen.
•	Aanvullende diensten zullen in de toekomst worden geïmplementeerd en speciale bepalingen zullen in de hiervoor betreffende overeenkomsten worden toegevoegd. Bij het ontbreken van speficieke voorwaarden zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende diensten.

Om duidelijkheid te verschaffen zijn deze algemene verkoopvoorwaarden opgedeeld in 4 delen: Deel 1 betreft alle algemene bepalingen. Deel 2 betreft het gebruik van diensten. Deel 3 betreft de levering van de producten en deel 4 verschaft duidelijkheid over zaken zoals garanties, reclamaties en overige bepalingen.

Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder verkoper: Fotoopglasland.nl gevestigd aan het Hazeland 31-33, 6931 KA te Westervoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 53803078. Fotoopglasland.nl is een onderdeel van Dynn B.V.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Fotoopglasland.nl opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op plexiglas van een door koper te overhandigen afbeelding. Bescheiden: alle door koper aan Fotoopglasland.nl ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto's, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Fotoopglasland.nl vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto's.

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Fotoopglasland.nl tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van goederen door Fotoopglasland.nl ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Fotoopglasland.nl en de koper gesloten overeenkomsten. Fotoopglasland.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (Leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aanvullingen op de afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Fotoopglasland.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Fotoopglasland.nl op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fotoopglasland.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53803078 en zullen door Fotoopglasland.nl op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen. Zie http://www.fotoopglasland.nl/. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze door Fotoopglasland.nl zijn schriftelijk vastgelegd. Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedwongen ten behoeve van Fotoopglasland.nl, gelden ook ten behoeve van eventueel door Fotoopglasland.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Wijzigingen

Fotoopglasland.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Fotoopglasland.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst van kracht waren.

Diensten

Diensten

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen worden gedaan in euro's en inclusief BTW, emballage en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. De door Fotoopglasland.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand als Fotoopglasland.nl uw bestelling heeft geaccepteerd. Fotoopglasland.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf (5) werkdagen bericht over. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten. Fotoopglasland.nl heeft het recht om ten alle tijden haar prijzen aan te passen.

Bestellingen / communicatie

Fotoopglasland.nl is niet aansprakelijk voor het niet compleet begrijpen van teksten, beschadigingen, vertragingen of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen koper en Fotoopglasland.nl, dan wel tussen Fotoopglasland.nl en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Fotoopglasland.nl. Fotoopglasland.nl staat niet garant voor een juiste of stabiele werking van de opmaakeditor, dan wel enig ander deel van de website of bestelformulier(en). Hoewel de werking en content in de website en opmaakeditor met de grootste zorg is samengesteld kunnen geen rechten worden ontleend aan foutieve informatie en/of prijzen, tenzij Fotoopglasland.nl een opzettelijke rol kan worden toegerekend. Fotoopglasland.nl tracht het meest innovatieve platform voor het online bestellen van plexiglas panelen te worden en besteed veel tijd aan nieuwe ontwikkelingen en trends. Om deze positie te behouden is Fotoopglasland.nl gemachtigd om updates uit te voeren ter bevordering van de werking van de opmaakeditor, dan wel aanpassingen op visueel gebied. Fotoopglasland.nl hecht geen waarde aan versienummers en is niet verplicht de huidige versie van de opmaakeditor zichtbaar weer te geven. Werkzaamheden aan de website dan wel aan de opmaakeditor zullen met voorkeur worden uitgevoerd tijdens de minst drukke periodes op de website, e.e.a. ter beoordeling van Fotoopglasland.nl. Werkzaamheden zullen stapsgewijs worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk wordt geacht, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd totdat het gewenste resultaat is behaald. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website dan wel het bestelformulier en/of opmaakeditor heeft geen enkel recht voor koper tot gevolg.

Persoonsgegevens

Fotoopglasland.nl garandeerd dat alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk is en blijft en draagt er zorg voor dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt. Fotoopglasland.nl is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze is verkregen. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotoopglasland.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Fotoopglasland.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. Fotoopglasland.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Onverminderd de overige aan Fotoopglasland.nl toekomende rechten, heeft Fotoopglasland.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mede te delen.

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling door koper dient te geschieden binnen 3 dagen na orderdatum en op de door Fotoopglasland.nl in de orderbevestiging aangegeven wijze in de daar aangegeven valuta. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling door de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, is de koper van rechtswege in verzuim. Fotoopglasland.nl is gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten ofwel te ontbinden, zelfs indien een fatale leverings- termijn is overeengekomen. Fotoopglasland.nl is in dat geval door deze te late levering niet in verzuim. Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Fotoopglasland.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd. Als Fotoopglasland.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn. Fotoopglasland.nl behoudt zich het recht de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan. Fotoopglasland.nl hanteert drie betaalmogelijkheden:

•	Bank/giro overschrijving: onder vermelding van het ordernummer. Zodra het bedrag is bijgeschreven, wordt de order uitgevoerd.
•	Betaling per iDeal.
•	Eenmalige machtiging.

De koper bepaalt zelf op welke manier hij wenst te betalen. In verband met het toegenomen aantal pogingen tot fraude, controleert Fotoopglasland.nl de adresgegevens van de orders zeer scherp. Deze controle kan eventueel leiden tot vertraging. De koper dient er dus op toe te zien dat de juiste gegevens worden aangeleverd teneinde vertraging te voorkomen.

Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product. Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie. Het uitvoeren van de opdracht door Fotoopglasland.nl kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendommen verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto's, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er uitdrukkelijk voor in dat hij of zij bevoegd is om Fotoopglasland.nl opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Fotoopglasland.nl ter zake volledig. Fotoopglasland.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Fotoopglasland.nl de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Leveringen

Leveringen

Levering en leveringstermijnen

De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Fotoopglasland.nl te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen. De tarieven van Fotoopglasland.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland. Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Fotoopglasland.nl. Schade die Fotoopglasland.nl lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Fotoopglasland.nl komt volledig voor rekening en risico van koper. Koper ontvangt bestelling met bekwame spoed. Een door Fotoopglasland.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Fotoopglasland.nl in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn. De binding van Fotoopglasland.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Fotoopglasland.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Fotoopglasland.nl aangegeven leveringstermijn. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. Het risico van verlies of beschadiging van de door Fotoopglasland.nl te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht. Fotoopglasland.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of vervolgschade die koper zou kunnen leiden als gevolg van een te late levering.

Eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van goederen door Fotoopglasland.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Fotoopglasland.nl wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Fotoopglasland.nl is voorbehouden. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhevig artikel, is Fotoopglasland.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Fotoopglasland.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper. De onder eigendomsbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, vorderingen van derden. De risico's ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op koper over.

Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Fotoopglasland.nl dit de koper zo snel als mogelijk bevestigen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn. Fotoopglasland.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Fotoopglasland.nl mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Fotoopglasland.nl jegens de koper bestaat. Tekortkomingen van Fotoopglasland.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet of de overeenkomst. Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden:

•	Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper.
•	Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
•	Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
•	rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Fotoopglasland.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Emballage

Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Fotoopglasland.nl. Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Fotoopglasland.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de verpakking door transport.

Transport

Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Fotoopglasland.nl, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Fotoopglasland.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden. Indien het product / de goederen beschadigd raakt / raken tijdens het transport vanaf Fotoopglasland.nl naar koper is de aansprakelijkheid van Fotoopglasland.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Fotoopglasland.nl geleverde artikelen rusten, dient koper geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Fotoopglasland.nl garandeert niet dat de geleverde artikelen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Overige bepalingen

Overige bepalingen

Schades

Fotoopglasland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Fotoopglasland.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens. Fotoopglasland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt. Fotoopglasland.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaan nadat koper de producten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren. Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en gemotiveerd aan Fotoopglasland.nl te melden.

Garantie

Fotoopglasland.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren. Indien het product een materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of te herstellen goederen moeten daartoe franco aan Fotoopglasland.nl worden gezonden. Fotoopglasland.nl wordt daarvan eigenaar. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs. Fotoopglasland.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Reclamaties

De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Fotoopglasland.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Fotoopglasland.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Een reclamatie wordt door Fotoopglasland.nl slechts in behandeling genomen, indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Fotoopglasland.nl heeft overhandigd dan wel geretourneerd. De presentatie van Fotoopglasland.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid1 in acht heeft genomen.

Toepasbaar recht

Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Fotoopglasland.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.